POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Kancelarię informacji na temat Klienta, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. pliki cookies

Dokument Polityki prywatności powstał, aby działania Kancelarii związane z przetwarzaniem Twoich danych były transparentne, a także, aby dostosować Naszą działalność do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej także: RODO).

Podstawowe pojęcia

 1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Użytkownik – osoba udostępniająca dane osobowe na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Komorowski.
 4. Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (dalej także na potrzeby polityki prywatności: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski).
 5. Podmiot przetwarzający – nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych – działa na podstawie umowy z Administratorem danych. Administrator danych może bowiem albo sam przetwarzać dane, albo skorzystać z usług zewnętrznego podmiotu, który te dane będzie przetwarzał dla niego. W danej organizacji, dane osobowe faktycznie przetwarzają konkretne osoby fizyczne – pracownicy lub współpracownicy Administratora lub podmiotu przetwarzającego dane. Takie osoby posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
 6. Zgoda na przetwarzanie – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Tajemnica zawodowa

Wierzymy, że w naszej pracy najważniejsze jest zaufanie łączące naszych Klientów z nami. Podstawą tego zaufania i fundamentem wykonywanego przez nas zawodu jest tajemnica zawodowa, w ramach której mogą być Państwo pewni, że wszelkie powierzone nam informacje pozostaną między nami. Zgodnie z obowiązującymi nas zasadami etyki zawodowej, tajemnicą objęte są wszystkie informacje dotyczące Państwa i Państwa spraw, ujawnione podczas wykonywania przez nas jakichkolwiek czynności zawodowych. Tajemnicą objęte są również wszelkie powierzone nam lub stworzone przez nas dokumenty w Państwa sprawach oraz całość korespondencji prowadzonej przez nas z Państwem lub z jakimikolwiek osobami trzecimi w prowadzonych przez nas sprawach.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Podczas wypełniania formularza osobowego wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, którymi są:

 1. zawarcie i wykonywanie umowy zawartej przez klienta z Kancelarią – m.in. obejmującej udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie klientów Kancelarii przed sądami, organami administracji publicznej, osobami trzecimi oraz podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 pkt. b RODO),
 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – m.in. obejmujących obowiązek podania danych osobowych stron postępowań przy poszczególnych czynnościach procesowych, sądowych, administracyjnoprawnych i innych, realizowanych przez Kancelarię, jak i dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń Kancelarii (art. 6 ust.1 pkt. c RODO),
 3. przekazywanie klientowi aktualnych informacji o stanie prowadzonych spraw, niezbędnych i celowych czynnościach związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, informacji dotyczących Kancelarii itp. w oparciu o odrębną zgodę udzieloną przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jaki sposób korzystamy z przekazanych danych?

Imienia i nazwiska używamy w celu identyfikacji i indywidualizacji adresata świadczonych przez Nas usług. Adresów e-mail oraz numerów telefonów kontaktowych używamy w celu powiadamiania użytkowników o czynnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi, w szczególności: zaplanowania terminu wykonania usługi, zmiany terminu wykonania usługi, dokonania zmian w sposobie wykonania usługi, czy odwołania wykonania usługi. Zebrane dane służą Nam przede wszystkim do utrzymania stałego kontaktu i bieżącej wymiany informacji z Klientem.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Pan radca prawny Tomasz Komorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski z siedzibą w Słupsku przy ul. Św. Piotra 14/1, 76-200 Słupsk NIP: 8393230094.

Jak skontaktować się z Administratorem danych?

 • Poprzez wiadomość e-mail: biuro@kancelariakomorowski.pl
 • Telefonicznie: 886-224-481
 • Pisemnie lub osobiście pod adresem: Św. Piotra 14/1, 76-200 Słupsk

Na jakiej podstawie Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski przetwarza dane osobowe?

 • Pisemnej zgody udzielonej przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Zgody udzielonej przez klienta uzupełniającego formularz zgłoszeniowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przywołanego na wstępie rozporządzenia RODO, a także jego szczegółowych zapisów.

Przykładowo:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail Użytkownika – niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi.
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika, niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez cały okres niezbędny do realizacji zamówionej usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

Po zakończeniu wykonywania usługi, a także po wycofaniu zgody, dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie może podnosić Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski i jakie mogą być podnoszone wobec niego, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

W jaki sposób Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski zabezpiecza moje dane osobowe?

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 1. regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa.
 2. Kontrolowanie dostępu do danych w ramach prowadzonej działalności i w zakresie świadczenia usług.
 3. Prowadzenie polityki prywatności oraz stosowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Jakie są główne cele przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski?

 • Obsługa zapytań przez formularz.
 • Realizacja zamówionych usług.
 • Windykacja należności.

Czy Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, dostawcom)?

Tak. Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski przekazuje dane innych podmiotom, ale tylko w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania świadczonej usługi. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

Podmioty przetwarzająceKancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji usługi; dostawcy świadczący usługę hostingu, a także usługi księgowe; operatorzy pocztowi; kancelarie prawne i windykatorzy.

Administratorzy Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

W przypadku skierowania żądania Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Każdy klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się z Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonało na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po serwisie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Jakie są prawa Użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

 • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem może świadczyć jedynie za zgodą.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
  2. Sprzeciw może zostać złożony w formie wiadomości e-mail na adres poczty Administratora danych wskazany w Polityce prywatności.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
    w których były przetwarzane;
   • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
    w oparciu o jego zgodę;
   • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
   z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych
   w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz
  o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
  o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej wskazany w treści Polityki Prywatności.

 • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 • Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Postanowienia końcowe

 1. Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski z siedzibą w Słupsku oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych określonych w RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do poprawnego wykonania usługi, a także wywiązania się Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Komorowski z nałożonych na niego obowiązków ustawowych.
 3. Jeżeli uważasz, że Administrator danych nieprawidłowo postępuje z Twoimi danymi, skontaktuj się nim w pierwszej kolejności i zażądaj wyjaśnień lub spełnienia Twojego żądania, np. sprostowania danych, odnotowania sprzeciwu, usunięcia danych. Taka forma działania usprawni proces wymiany informacji i pozwoli Administratorowi danych na podjęcie niezbędnych działań naprawczych.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.
 5. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana.
 6. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@kancelariakomorowski.pl

Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski