RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o Pani/Pana świadomość, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to w sposób jednoznaczny ustalić.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski z siedzibą w Słupsku, ul. Św. Piotra 14/1, 76-200 Słupsk, NIP 8393230094 (dalej także: Kancelaria; Administrator).

Dane kontaktowe Administratora danych:

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Komorowski nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu:
  • wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • ustalania, dochodzenia  lub obronę ewentualnych roszczeń;
  • o celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
  • zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
  • w celach archiwalnych i statystycznych;
  • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy;
  • zawarcia, wykonywania, zakończenia umowy.
 • Kancelaria przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
  • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia, dane identyfikacji podatkowej;
  • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
  • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, dane dotyczące sytuacji majątkowej
   i finansowej, dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
  • dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi;
  • dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych zawartą umową o świadczenie usług.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”), a także przepisy prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pewnym zakresie również prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wyrażona przez Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit.  a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne – prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Zachęcamy jednak do podjęcia w pierwszej kolejności bezpośredniego kontaktu z Administratorem w celu umożliwienia dobrowolnego wyjaśnienia sytuacji i podjęcia niezbędnych czynności.

Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy Administratora; współpracownicy Administratora; podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym m.in. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, księgowość, a także kontrahenci Administratora, organy administracji publicznej, w tym m.in. Urząd Skarbowy, ZUS.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.